نظر دیگران

نظر شما چیست؟
برای دستیابی به سکوهای برتر جهانی و المپیک در ورزش حرفه ای امروز می بایست همواره توسعع کیفی ورزش کشور در کنار توسعه کمی آن صورت پذیرد ، خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد پیشرفت کمی ورزش به خصوص رشته ورزشی المپیکی تکواندو بوده ایم ، یکی از فعالیت های اصلی کیفی سازی در ورزش تکواندو و انتقال نتایج پژوهش ها و یافته های علمی به مربیان و ورزشکار ان می باشد که د ر واقع مصرف کنندگان اصلی این اطلاعات هستند ، از این رو هیأت تکواندو استان تهران با توجه به رسالتی که در این زمینه دارد کتاب حاضر را به کوشش اعضاء هیات علمی دانشگاه ها که برخی خود از قهرمانان تکواندو بوده اند و با حمایت های کمیتة تحقیقات و پژوهش هیأت تکواندو استان تهران تهیه نموده است ، امید است که مورد مطالعه و قبول جامعة تکواندو کشور قرار گیرد .
صفحات کتاب :
134
کنگره :
‫‬‭GV443‫‬‭/چ9ت8 1388
دیویی :
‫‬‭613/7042
کتابشناسی ملی :
1966041
شابک :
978-964-8555-18-9
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه آموزش پلومتریک برای نوجوانان