امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یک دقیقه زمانی بود که میتوانستم تغییراتی کوچک، اما اساسی در زندگی ایجاد کنم.آنچه در این کتاب تقدیم شما میشود، شامل ترکیبی از تکنیکهای ساده و کاربردی از دو مبحث مهـارتهـای مطـالــعه و تکـنـیـکهـای یـکدقـیــقــهای است کـه بـرای اولـیـن بـار، استـاد جلیل معماریانی در کشور ارائه وتدریس کرده اند.دقت کنید که هر تکنیک را میتوانید در یک دقیقه بخوانید. هر صفحة این کتاب حدود 150تا200کلمه دارد که انسان میتواند این تعداد کلمه را در یک دقیقه بخواند.زمان بگیرید تا مطمئن شوید.

کتاب های مشابه دانش آموز یک دقیقه ای