کتاب گلستان زیبایی ها pdf

سیری در زیبایی های جسم و جان

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
در هَوس اَفزون و در عَقل اَندکیم
سال ها داریم امّا کودکیم
***
جان رَها کردیم و در فکر تَنیم
تن بِمرد و در غمِ پیراهنیم.
آدمی طرفه معجونی سرشته از جسم و جان است که گوهر حقیقی وی همان جان اوست. از این رو، در مسیر تربیت وی جنبه های روحانی و معنوی بیش از جنبه های جسمانی و مادی باید مورد توجه قرار گیرد...
صفحات کتاب :
148
کنگره :
‫‬‭‭BP232/8‫‬‭‭/ر3گ8 1388
دیویی :
‫‬‭‭297/487
کتابشناسی ملی :
1212213
شابک :
978-964-8654-45-5
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه گلستان زیبایی ها