امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بزرگ ترین سرمایه هر انسانی پس از ایمان به خداوند، عمر او است. ارزش عمر انسان مؤمن هیچ گاه قابل محاسبه نیست.
جوانی، پر نشاط ترین زمان این سرمایه ارزشمند است و هرکس برای بهره مندی بیشتر از فرصت طلایی جوانی، نیازمند شناخت درست از انسان و سرمایه های او است و این شناخت تنها در پرتو بهره مندی از انسان هایی میسّر است که از آدمی یک شناخت آسمانی درست دارند و با عمل به دستورهای الهی، الگوهای عملی جوانان مسلمان هستند.

اثر حاضر برای رساندن جوانان تشنه معارف اهل بیت (ع) به دستور العمل های زندگی ساز آنان تهیه و تدوین شده است
صفحات کتاب :
196
کنگره :
‫‬‭‬‭BP230/165‭‮‬‫‬‭‭/ر3ج9 1390‭‮‬
دیویی :
‫‬‭‬‭297/4836‭‮‬
کتابشناسی ملی :
2711976
شابک :
978-964-8654-35-6
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه جوان موفق