امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,600
نظر شما چیست؟
محکم می خوابونه زیر گوشت. پخش می شی روی زمین. اتاق دور سرت می چرخه. داد میزنه:
کثافت آشغال. روی تیر برق چه غلطی می کردی؟
می خزی به گوشه اتاق. کمربندشو شل می کنه. صدای زوزه بلند می شه و بعد، چیزی مثل مار دور کمرت می پیچه. خودتو مچاله می کنی کنج دیوار. سرتو بین دستات می گیری. ننه ات می یاد وسط:
ولش کن. کشتیش.
بابات داد می زنه:
چی رو ولش کن. حمال، رفته روی تیر برق. اگه برق می گرفتش ننه ی تو از خاک در میومد جواب بده. ها؟
صفحات کتاب :
80
کنگره :
PIR8148‭‬ ‭/ب2563‫‬‭‫‬‭پ5 1390
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2572460
شابک :
978-600-63145-2-5
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه پشت آن تپه