امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,800
نظر شما چیست؟
در صورت ظهور زنان در حجاب آگاهانه صورت جدیدی از مدیریت کیفیت به منصه ظهور خواهد رسید که سابقه نداشته است.در این سبک زنان به سبب رشد آگاهی و مسیولیت پذیری در مشارکت کامل وارد می شوند و نظام، با تفویض اختیار امور زنان، آنان را در گروه های فعال به کار خواهد گمارد.
دراین قلمرو مشارکت، سطح مشارکت از صورت افقی، یعنی ساده، به تصمیم گیری های، سیاست گذاری ها و اجرا وارد می شوند.در این دوران ظهور حس کرامت و بزرگ منشی زنان آنان را در انگاره های نوینی وارد کرده و به این ترتیب حجاب همچون مهم ترین روش توانمندی سازی زنان قابلیت خود را نشان خواهد داد...
کنگره :
‫‭HQ1735/2‫‭/ب87ز9 1390
دیویی :
‫‭305/420955
کتابشناسی ملی :
2659396
شابک :
978-600-175-172-1‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2432-2
صفحات کتاب :
140

کتاب های مشابه زنان و حلقه های رهبری