نظر شما چیست؟
همانند سایر دفاتر این مجموعه که به نوشته های سیاسی یکی از متفکران دوران مدرن می پردازد، این دفتر نیز به سراغ رمانتیک های آلمان رفته و از میان آنها نووالیس را برگزیده است. این انتخاب بیش از آنکه انتخابی تصادفی یا دلبخواهی باشد، ناشی از جایگاه خود نووالیس و نوشته هایش در بازنمایی کل رویکرد رمانتیک حاکم بر اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 در آلمان است. و به طور مشابه، در میان خود آثار نووالیس نیز سه متن از کتاب نوشته های سیاسی آغازین رمانتیک های آلمان 1 برگزیده شده است که به نظر می رسد می توان از طریق آن ها به رویکرد اصلی نووالیس به طور اخص و رویکرد اصلی رمانتیک های آلمانی آن عصر به طور اعم، دست یافت. دو متن از این سه متن )پاره های پراکنده و گزین گویه های سیاسی( را خود مترجم و ویراستار انگلیسی به صورت گزینشی از آثار مختلف نووالیس استخراج کرده است. اما عنصر محوری و اساسی این کتاب را باید مقالۀ مشهور و تأثیرگذار نووالیس تحت عنوان «مسیحیت یا اروپا » دانست که بی تردید یکی از ارزشمندترین و بارزترین نمونه های انتقاد به روشنگری از موضعی رمانتیک است.
سیاست در عمل از تمام قیدو بندهایی که می کوشند احاطه یا مصادره اش کنند فراتر می رود؛ حتی زمانی که از مفهوم سیاست سخن می گوییم، گویی پیشاپیش می دانیم که نمی توان سیاست را به یک مفهوم صرف تقلیل داد. سیاست نه از حیث نظری به رشتۀ آ کادمیک علوم «سیاسی » محدود می شود و نه به لحاظ عملی به رفتار «سیاست » مداران و این یا آن «سیاست » مشخص در خصوص این یا آن مسئلۀ خاص. سیاست از یک حوزه، یک دانش، یک قرائت، و حتی یک تعریف فراتر می رود و مرزهایش بر مرزهای حادث و تاریخی سوژه، در مقام یک سوژه، منطبق می شود. اما همین جا باید تفکیکی گذاشت: سیاست دست کم به دو معنای مختلف بر انسان قابل حمل است؛ همۀ انسان ها به یک معنا سیاسی اند، چرا که انسان، بنابه تعریف مشهور ارسطو، یک «حیوان سیاسی » است؛ این را می توان ناشی از...
صفحات کتاب :
119
کنگره :
‫‬‮‭JA71‫‬‮‭/ن86 1393
دیویی :
‫‬‮‭320/01‭‮‬
کتابشناسی ملی :
2803271
شابک :
‫‭978-600-174-028-2‬‭‬‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه نوالیس