امتیاز
5 / 4.3
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
در این کتاب صوتی با مهارتهای بازاریابی و توسعه شراکت و تداوم آن در کسب و کار آشنا خواهید شد و خواهید فهمید که چگونه می توان شراکتی موفق و سودآور داشت.

کتاب های مشابه هوش شراکت