نظر شما چیست؟

کتاب اسپینوزا کتابی از اسپینوزا در زمینه فلسفه سیاسی و الهیات است که در ۱۶۶۵ در وربورگ نوشته شد و در سال ۱۶۷۰ بدون نام منتشر شد (به دلیل ترس از محتوا).

معرفی کتاب اسپینوزا

موضوع کتاب نقادی کتاب مقدس (به طور کلی الهیات) و سیاست است و بسیار جنجال برانگیز بوده وهست. جزو کتاب‌های ممنوعه ی زمان خود بودولی رسماً چهار سال بعد ممنوع شد. رساله الهی سیاسی، اثری بسیار مهم و تاثیر گذار بر روشنفکران بعد خود بود. برای انشار آن خوانندگان صفحهٔ اول آن را که دارای عنوان آن بود عوض می‌کردند و به جای آن عنوانی طبی یا تاریخی بر آن می‌گذاشتند تا شناسایی نشود. کتاب‌های زیادی در رد آن نوشته شده است.

خلاصه کتاب اسپینوزا

مقدمه دبیر مجموعه
یادداشت ترجمه
رساله سیاسی
1. پیشگفتار
2. حق طبیعی
3. قدرت های حاکم
4. حقوق قدرت های حاکم
5. بالاترین هدف جامعه
6. سلطنت و ماهیت
7. سلطنت و سازماندهی آن
8. اولین الگوی اشراف سالاری
9. دومین الگوی اشراف سالاری
10. اشراف سالاری و سازماندهی آن
11. دموکراسی و ماهیت آن(ناتمام)
موخره: رساله سیاسی: یا شالوده دموکراسی مدرن
کتابشناسی

دانلود کتاب اسپینوزا

نسخه الکترونیک این کتاب در فراکتاب عرضه شده است و در نرم افزار قابل دانلود است.

صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫‬‭JC163‫‭/‮الف‬5‮الف‬5 1391
دیویی :
‫‬‭320/1
کتابشناسی ملی :
3042106
شابک :
‫‭978-600-174-030-5‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه اسپینوزا: رساله سیاسی