امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,100
نظر شما چیست؟
در این کتاب، ابتدا به دلایل اهمیت فرهنگ و ضرورت مدیریت فرهنگی در جامعۀ امروز ایران اشاره شده و در ادامه، به تشریح عوامل تغییر دهندۀ جامعه، ذیل شش محور عمده پرداخته است.
1. تأثیرات افراد، سازمان ها و نهادهایی که مأموریت اصلی آن ها اصلاح فرهنگ جامعه است.
2. پیامدهای فرهنگی فعالیت های افراد ، سازمان ها و نهادها که در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت می کنند.
3. تحولات ناشی از پیشرفت های علمی، فنی، جمعیتی و توسعه ای در داخل کشور.
4. تأثیرات ناشی از تهاجم آگاهانۀ دشمنان به مبانی فرهنگی جامعه.
5. آثار و پیامدهای الگو گیری از نوع سازمان دهی ها، علوم انسانی تولیدشده در جوامع دیگر و فرایندهای جهانی شدن.
6. تحولات ناشی از پیشرفت های علمی و فنی در سطح جهان....
صفحات کتاب :
190
کنگره :
‫‬‬‭HM621‫‬‭/ب9چ9 1392
دیویی :
‫‬‭306/0955
کتابشناسی ملی :
2989518
شابک :
978-600-175-450-0
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-1549-8

کتاب های مشابه پیوست فرهنگی