کتاب پارلمان تک جنسیتی pdf

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر شکاف جنسیتی در انتخابات پارلمانی ایران

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
مشارکت سیاسی و کم و کیف آن در نظا مهای سیاسی امروز یکی از مهمترین مسایل مطرح در جامعه شناسی سیاسی است. امروزه مساله مشارکت سیاسی شهروندان در نظام سیاسی بصورت یک ارزش سیاسی مهم فراملی تبدیل شده که حتی نظامهای غیر دمکراتیک نیز ناگزیرند به نحوی بدان بپردازند و بر مردمی بودن و مشارکت پذیری نظام خود تاکید کنند.
مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف در اشکال گوناگونی تجلی کرده و این مساله از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد؛ حقیقت مشارکت سیاسی، میزان مشارکت سیاسی و روند آن، چگونگی ساختار نظام سیاسی در رابطه با انواع مشارکت سیاسی، انواع و سطوح مختلف مشارکت سیاسی، میزان مشارکت گرو هها ، قشرها و طبقات اجتماعی، عوامل موثر بر چگونگی و میزان مشارکت سیاسی و تاثیر متقابل مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی و... از جمله این ابعاد مطالعه بشمار می روند. مطالعه میزان مشارکت زنان در سیاست و عوامل موثر بر چگونگی و میزان مشارکت زنان از جایگاه مهمی در این حوزه مطالعاتی بخود اختصاص داده است.
مطالعه جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی ایران و بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکاف جنسیتی و مشارکت زنان در ایران محور اصلی کتاب حاضر می باشد.
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫‭HQ1236/5 /‮الف‬9‫‬‭ش9 1391
دیویی :
‫‬‭‭305/420955
کتابشناسی ملی :
‫‭2982073
شابک :
‫‭978-600-286-009-5
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه پارلمان تک جنسیتی