امتیاز
5 / 4.3
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در قضاوت در خصوص قدیسان همواره باید گفت گناهکاراند مگر ثابت شود که بیگناهاند، ولی البته آزمونهایی که باید درباره نان بهکار بست در همه موارد یکی نیستند. در مورد گاندی پرسشهایی که شخص میل دارد طرح کند اینهاست: انگیزه گاندی تا چه حد خودپسندی بود یعنی خود را پیرمردی فروتن و ناچیز و نیمهبرهنه دیدن که نشسته بر جانمازی محقر امپراتوریها را به نیروی معنوی محض به لرزه درمیآورد و او تا چه حد با ورود به سیاست که ذاتاً از زور و تقلب جداییناپذیر است، به اصولی که خود بدانها پایبند بود لطمه زد؟

کتاب های مشابه مهاتما گاندی به روایت جورج اورول