امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انسان فقط وفقط یک جیز بیشتر نیست و آن و همه ی ارزشها از آن زاییده میشوند و آن اختیار و ازادی مطلق توست.
نقطه ضعف مدهب موجود رسمی این است که واقعا انسان را از انسان بودن خارج می کند و به صورت یک بنده ی کدای ملتمس برای نیروهای غیبی که خارج از قدرت ائویند در میآورد انسان را از اراده خویش بیگانه و خلع می کند.این مذهب رسمی است که ما الان می شناسیم...
نقطه ضعف سوسیالیسم این است که آنرا به ماده گرایی وصل کرده اند و در عمل هم به صورت دولت پرستی و اصلات رعیس دولت و رهبر در آمده است...
اگزیستانسیالیسم نیز نقطه ضعفش این است که هر چند به اصالت وجودی انسان و آزادی او تکیه می کند ولی وقتی خدا را و مسادل اجتماعی را نفی می کند و بوجود خود انسان بر میگردد در هوا معطل می گذارد.
آن احساسی ارزش دارد که بعد از شک و دلهره و اضطراب و درد بوجود میاید ارزش دارد.
مهم ترین جریانات بشری در سه کلمه خلاصه می شود...
1-عشق که ریشه ی تجلی مکتب های عرفانی است.
2-عدالت مادی بین ملت ها و طبقات...
3-اصالت وجودی انسان به معنای تکیه کردن و بازگشت به درونی ذاتی
سوسیالیسم مرا به مسدولیت اجتماعی دیکران می خواند و از طرفی عرفان و عشق رابطه ی مرا با عالم وجود زندگی سرنوشت نهایی وجود و نوعی میخواند.
اسلام روحش و جوهرش عرفان است اما تکیه اش به مسائل عدالت اجتماعی است....
توحید اسلامی تنها توحیدی است که وجود انسان را در برابر خدا اثبات می کند.
حضرت علی:در حکومت من اکر زنی مظلوم مورد تجاوز واقع شود اگر مردم سرزنشم نکنید.
اگر واقعا مکتب را از بین سه بعد یعنی بعد اصالت وجودی و اصالت عدالت و اصالت عرفان بعنوان جراغ درونی ذات انسانی نگاه کنیم به نظر من بهترین وجه نیازمندی زمان خود را رفع کرده ایم
صفحات کتاب :
328
کنگره :
‫‬‭BP233/7‭‬ /ش4 ‫‬‭2. ج 1356
دیویی :
‫‬‭297/48
کتابشناسی ملی :
1908162
سال نشر :
1356

کتاب های مشابه خودسازی انقلابی