امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کشاورزی بود که خیلی سوپ شلغم دوست داشت. یک سال او در مزرعه اش تخم شلغم کاشت و با دقت به آن ها آب داد.اما بعد از چندروز فقط یک شلغم کوچولو سر از خاک بیرون آورد...
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه شلغم غول پیکر