امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 35,000
نظر شما چیست؟
سنگ برجسته های پرسپولیس یا شهر پاریس برجسته کوروش که بر تختی زرین نشسته و در پیش رویش نمایندگان ملت های مختلف به ستایش ایستادند تا از او نوازش ببینند و حکومت خویش را تثبیت کنند دیگر افسانه نیست واقعیتی که هنوز می توان برغم قرون و اعصار در پیش رویمان ببینیم.
و همین سنگ نوشته ها و همان نقش برجسته ها دستمایه تاریخ نویسان شد تا با کندوکاوی عمیق تر واقعیت های تاریخی را ز پس غبار زمانه باز شناسند و ...
اکنون ملت ما در مقطعی از تاریخ ایستاده است که در تهاجم انواع فرهنگ هاست که به ضرب و زور تکنولوژی قصد تحمیل آن را دارند و اگر به گذشته شکوهمند خویش باز ننگریم و خود را بی ریشه بدانیم، بی تردید تندبادی که وزیدن گرفته، ما را چون توده خاشاکی از جای برخواهد کند و در ورطه فراموشی خواهد افکند.
نگاهی به پشت سر و شکوهی که داشته ایم، ما را مطمئن می سازد که می توانیم، و حتماً نیز می توانیم تمدنی بیافرینیم عظیم تر از گذشته که نه تنها اجازه ندهیم طومار تمدن امروزین ما با این تهاجم در هم پیچیده شود که دیگر تمدن ها و حتی فرهنگ های مهاجم را در خود مستحیل گردانیم.
صفحات کتاب :
544
کنگره :
‫‭PIR8243‭‬ /ث43‫‬‭ع5 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3377481
شابک :
‫‫‬‭978-964-8007-58-9‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه عشق و سلطنت