امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
سازما نهای توانا، توانایی زیادی برای فعالیت در قالب هلدینگ و بهره گیری از توانایی های کی دیگر دارند تا بدین ترتیب ضمن فائق آمدن بر مسائل و مشکلات خود به رقابت در سطوح بالاتر و فعالیت در عرصه های جهانی بپردازند. موفقیت تلاش های انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکت ها و فعالیت به صورت شرکت های هلدینگ مستلزم توجه به دو موضوع مهم، یعنی اجرای دقیق فرایند برنامه استراتژکی و ساختار سازمانی متناسب، است که در غیر این صورت عملکرد شرکت هلدینگ بازدهی مناسب و نتایج چندان مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
بنابراین، سازما نهای توانمند برای استفاده بهینه از توانمندی بنگاهها، افزایش کارایی مدیریت، انعطا ف پذیری در برخورد با رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی، و نیز امنیت سرمایه گذاری انجام شده، فعالیت های خود را به عملیات هلدینگ تبدیل می کنند...
تاریخ نشر :
1393/08/01
صفحات کتاب :
12
شماره :
215

کتاب های مشابه دو هفته نامه مهر شماره (215)