امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
در این کتاب نحوه حضور در رقابتی موفقیت آمیز و برنده شدن در دنیای پیچیده کسب و کار امروز اشاره می شود و استانداردهای فروش پیچیده ارائه می گردد.

کتاب های مشابه مهارت در فروش پیچیده