امتیاز
5 / 4.3
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در این کتاب 10 عادت کاری برای تقویت و کارآمدسازی کارکنان ارائه شده است.

کتاب های مشابه مدیران در نیمه راه مدیریت