امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی به بهبود مستمر خود نیازمندند نیروی انسانی منبع اصلی قدرت و تغییر هر سازمان است این نمایشنامه به راه های ارزیابی عملکرد کارکنان می ‌پردازد.

کتاب های مشابه گام آخر