امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پانصد و پنجاه سال پیش مردی کوشید که خود را فرمانروای جهان بسازد.هر اقدامی که کرد موفق شد، ما او را تیمور لنگ می خوانیم.
در آغاز وی چندان مهم نبود فقط بر قطعه ای از اراضی و عده ای گله دار آن سرزمین مرد پرور پهلوان خیز یعنی آسیای مرکزی فرمانروایی داشت.تیمور مثل اسکندر مقدونی پسر پادشاه نبود و مانند چنگیز ریاست قبیله را از پدر ارث نمی برد. اسکندر و چنگیز هر دو هنگامی که به جهانگردی برخاستند از خود همراهانی داشتند مردم مقدونیه با اسکندر و مغول ها با چنگیر همراه بودند ولی تیمور لنگ عده ای را دور خود جمع کرد.
کنگره :
DSR1097‫‬‮‭/ل8 ت9 1394
دیویی :
955/0661
کتابشناسی ملی :
3975044
شابک :
978-964-8007-86-2
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
336

کتاب های مشابه تیمور لنگ