نظر شما چیست؟
این دفعه سعی می کنم ساده بگم! البته اگه بتونم .ببینید میگن که: مروارید و یک موجود دریایی کوچیک به نام صدف تولید می کنه.صدف نوعی نرم تن است که گاهی اوقات در ساحل نیتر می شه اون رو در حال خزیدن دید...
صفحات کتاب :
24

کتاب های مشابه زیبایی ماندگار