امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
یک شب خواب دیدم وسط روستایمان ایستاده ام و به آسمان نگاه می کنم، پدرم می رفت به آسمان، هر چه بیشتر می رفت کوچکتر می شد، آنقدر نگاه کردم تا پدرم ناپدید شد.
صبح روز بعد که از خواب برخاستم، طبق معمول پدر رفته بود حمّام، نماز خوانده بود، چای و صبحانه آماده کرده و خورده بود و برای من هم نگه داشته بود. من مشغول خوردن چای و صبحانه شدم، پدرم مثل همیشه رفته بود به ...
کنگره :
‫CT1888‭‬‭ /ع2آ3 1387
دیویی :
‫‬‭‭920/055‬
کتابشناسی ملی :
1328126
شابک :
978-964-477-542-0
سال نشر :
1343
صفحات کتاب :
100

کتاب های مشابه از کجا تا کجا