امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روشی یک صفحه ای برای بازسازی (بهسازی) زندگی حرفهایتان
صفحات کتاب :
253
کتابشناسی ملی :
3807765
شابک :
178-600-04-3731-0
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه مدل کسب و کار شما