نظر شما چیست؟
به نظر می رسد بخشی از مشکات ما ناشی از بی توجهی به ناسازگاری مظروف انقلاب اسلامی و ظرف مدنی، تاریخی و اجتماعی ایران و غفلت از بسط و توسعه این ظرف و آثار آن روی نقادی، نظارت و نظریه پردازی باشد.ذبح آزادی پیش پای عدالت، یا تأکید بر آزادی و عدالت به بهای نادیده انگاشتن اخلاق و معنویت و یا ارائه تفسیری اخباری و جمودگرایانه از اسلام و متناسب با ظرف تاریخی به جای مانده از گذشته و بازتاب آن روی تفسیری خاص از ولایت فقیه، جملگی ترجمانی از بی توجهی به جامعیت و جوهره انقلاب جهانی اسلامی است.
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫‭BP229‫‭/‮الف‬67‮الف‬3 1389
دیویی :
‫‭297/48
کتابشناسی ملی :
2010593
شابک :
‫‭978-964-506-943-6
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2524-4

کتاب های مشابه احیاگری و مردم سالاری