نظر شما چیست؟
این کتاب ریشه در طرح یا برنامه‌ای دارد که بخشی از دوره کارشناسی ارشد رهبری و مدیریت آموزشی انستیتو آموزش و پرورش دانشگاه لندن می‌باشد. این برنامه در ابتدا توسط آن گلد برای تدریس رو در رو ایجاد شد، و فصل مهمی از کتاب حاضر درباره ارزش‌ها در رهبری آموزشی نیز توسط گلد به رشته تحریر درآمد. سپس این برنامه رو در رو توسط ماریان کلمن و درک گلوور در یادگیری از راه دور در دوره کارشناسی ارشد مدیریت و رهبری آموزشی کاربردی در انستیتو آموزش و پرورش دانشگاه لندن مورد استفاده قرار گرفت. مگان کرافورد ، که براساس پژوهش اخیرش درباره رهبری و هیجان فصلی از این کتاب را تدوین کرد، به تدریس واحدهای رو در رو و یادگیری از راه دور مبادرت ورزیده است. ماریان و درک، بعنوان نویسندگان اصلی کتاب حاضر، تجربه و دانش فنی گلد و کرافورد را ارج می‌نهند. ..
صفحات کتاب :
248
کنگره :
‫‬‮‭LB2806‭‬‫‭/ک9ر9 1394‬
دیویی :
‫‬‮‭371/207‬
کتابشناسی ملی :
3755922
شابک :
‫‭978-600-309-137-5
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه رهبری و مدیریت آموزشی