نظر شما چیست؟
بدیهی است که یک ایده درست معماری به مثابه ابزاری برای طراحی، الزاما به طرح خوبی منجر نمی شود چه بسا ساختمان های نامطلوبی که از ایده های شکل دهنده سرچشمه گرفته اند. بنابراین حساسیت نسبت به قابلیت الگوهای اصلی در هنگام طراحی، از اهمیت توجه به دیگر موضوعات یا به خود ساختمان نمی کاهد. اگر چه مقایسه بناهای معروف معاصر یا گذشته، نمایانگر درک ایده های اصلی معماری است که به عنوان الگوهای شکل دهنده شناخته شده اند.
صفحات کتاب :
350
کنگره :
‫‬‭NA2750‫‬‭/ک8ت3 1394 ‮الف
دیویی :
720
کتابشناسی ملی :
4101763
شابک :
‫‬‭978-600-318-074-1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ایده های شاخص در معماری