امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 37,500
نظر شما چیست؟
یک نکته مهم در انتخاب خازن ها این است که فرکانس گوشه تعیین شود. ازRC باید تنها توسط یکی از شبکه های آنجایی که خازن دی کوپلاژ امیتر بین این خازن ها بزرگترین است معمولا به عنوان خازن تعیین کننده ...
صفحات کتاب :
487
کنگره :
‫‬‭TK7816‫‭‭‬‭‭‭/پ‌4‮ال‍ف‌‬7 1381
دیویی :
‫‭‬‭‭621/3815
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌81-39871‬
شابک :
964-6657-28-7
سال نشر :
1383

کتاب های مشابه الکترونیک آنالوگ (جلد دوم)