نظر شما چیست؟
در باب شرح زندگی، اندیشه‌ها و آثار اسرار تبریزی آگاهی‌های بسیار اندکی داریم که قلم به قلم تکرار و نادرست نگار ی و حتی تحریف شده است. در زیر به برخی از این منابع نظر می‌اندازیم:
1- 1. دانشمندان آذربایجان
مرحوم محمدعلی تربیت مطالبی در شرح احوال و آثار محمد کاظم اسرار تبریزی آورده است. اغلب منابعی که بعد از این خواهد آمد، همگی به نوعی سخنان او را تکرار کرده‌اند. این مطالب چنین است:
1. تار یخ تولد اسرار، که طبق تعیین وی 1265 هـ . است.
2. سخن از دیوان 25 هزار بیتی او.
3. آوردن دو بیت از یک غزل وی.
.
.
.
صفحات کتاب :
256
کنگره :
PIR3542‭‮‬‫‭/‮الف‬46ح4 1393‭‮‬
دیویی :
8‮فا‬1/009‭‮‬
کتابشناسی ملی :
3166807‬‬
شابک :
978-600-6646-31-2‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه حدیقه الشعرا