کتاب دم مزن تا بشنوی زان آفتاب pdf

جشن نامه استاد دکتر محمدتقی راشد محصل

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
تقدیر از بزرگان عرصة فرهنگ ایران هم پاسداشت مقام شامخ آموزگاران و پژوهندگان کوشنده ای است که عمر عزیز خود را در شناساندن فرهنگ متعالی این سرزمین و استعلای نام نامی آن گذارده اند و هم نشان دهندة ارج قائل شدن جامعة علمی و فرهنگی برای خدمات والای فرهنگی.
این جانب از چند سال پیش مترصد فرصتی برای تدوین نکوداشت نامه ای برای جناب استاد راشدمحصل بود، تا اینکه در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول خدمت و مطلع شد که جناب آقای دکتر محمد مطلبی، عضو هیئت علمی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی در رشتة فرهنگ و زبان های باستانی، چنین طرحی را در چهارچوب فعالیت های پژوهشکدة فرهنگ اسلام و ایران این دانشگاه در نظر گرفته اند و با مشورت ایشان و راهنمایی جناب آقای دکتر عاصی، ریاست محترم پژوهشکدة زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فرصت را برای ادای احترام به استاد اخلاقمندش غنیمت شمرد.
صفحات کتاب :
450
کتابشناسی ملی :
3818678
شابک :
978-964-426-804-5
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه دم مزن تا بشنوی زان آفتاب