امتیاز
5 / 2.5
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,200

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در ادبیات فلسفی ایران، نام شهاب الدین یحیی سهروردی نه فقط مفهوم و عنوان فلسفة اشراق را تداعی می کند بلکه به نظر متخصصان، او اولین بنیانگذار این نحله بوده است و در مجموعه تقسیم بندی های رایج مشرب ها و مواضع فکری، به حق در سنت فلسفه های ایرانی ـ اسلامی، سهروردی باید سرسلسلة فلاسفة ذوقی در مقابل متفکران بحثی قرار گیرد. این تلقی را با توجه به سیر تفکر و سلایق مختلف متفکران مسلمان ـ خاصّه آنهایی که در ایران بوده اند ـ می توان معقول و مطلوب دانست، به شرطی که در هر صورت فراموش نکنیم که در واقع ریشه های اصلی و به گفتة خود سهروردی «خمیره» بنیادی «اشراق» به دوره های بسیار پیشین و شاید ...
صفحات کتاب :
402
کنگره :
‫‬‭BBR771‫‬‭‬‮‭/م26س9 1393
دیویی :
‫‬‭‬‮‭189/1
کتابشناسی ملی :
3673933
شابک :
‫‭978-964-426-769-7‮‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سهروردی و افکار او