امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
بخش مهمی از منابع کشور در همه ی زمینه ها چه در زمینه مسائل شخصی و چه تا حدودی در زمینه های عمومی- حرف اسرافها و زیاده روی های ما در مصرف می شود.ما بایستی مصرف کردن را مدیرانه و عاقلانه مدیریت کنیم.مصرف نه فقط از نظر اسلام، بلکه از نظر همه یعقلای عالم، چیزی است که باید تحت کنترل عقل قرار بگیرد. باهوی و هوس، با خواهش دل وآنچه که نفس انسان از انسان مطالبه می کند، نمی شود مصرف را مدیریت کرد....
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‬‭‭BP250/35‫‬‭‭/‮الف‬94م7 1388
دیویی :
‫‬‭‭297/63
کتابشناسی ملی :
1705555
شابک :
978-964-7673-67-9
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه الگوی مصرف