امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر با تبیین مفهوم مکتب و نگاهی به فقه اهل سنت و مکاتب معروف می پردازد و از چگونگی شکل گیری هر مکتب سخن می گوید ومبانی آن را بررسی می کند.عناوین اصلی کتاب عبارتنداز: فقیهان حله، مکتب فقیهان جبل عامل، مکتب محقق اردبیلی، مکتب علامه وحید بهبهانی، مکتب فیض کاشانی، مکتب صاحب جواهر، مکتب شیخ انصاری ، مکتب آیت الله بروجردی، مکتب امام خمینی و مکتب آیت الله خویی.
نگاه ی نو و تطبیقی در استخراج مبانی مکاتب فقهی از منابع اصلی، اطلاعات کتاب شناسی، قلم روان و پرهیز از اطناب از ویژگی های کتاب حاضر است...
صفحات کتاب :
244
کنگره :
‫‬‮‭BP148‫‬‮‭/ر2م7 1395
دیویی :
‫‬‮‭297/39
کتابشناسی ملی :
4269843
شابک :
978-600-7044-18-6
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه مکاتب فقهی