نظر شما چیست؟
فقدان یک منبع منسجم در راستای ارتقاء آگاهی کودکان نسبت به احساساتشان، مترجمان را بر آن داشت که این کتاب مفید را ترجمه نموده و در اختیار جامعه مربیان، کار درمانگران، گفتار درمانگران، والدین، و تمامی کسانی که با کودکان سر و کار دارند، قرار دهند.
تکنیکها و ابزار به کار برده شده در این کتاب، در عین سادگی، تمامی الزاماتی را که متخصصان کار با کودک با انواع متدهای به روز به کار می برند، فراهم آورده است. از آنجاییکه در جامعه ایران، به پرورش خودآگاهی افراد در شناخت احساسات و اهمیت درک و توانایی بروز پاسخ مناسب به آنها کمترین توجه و عنایت شده است، این کتاب می تواند برای طیف وسیعی از کودکان و حتی بزرگسالان مورد استفاده قرار گیرد.
امید است ترجمه این کتاب و استفاده از آن گام کوچکی در راستای ارتقای تربیتی کودکان، این آینده سازان جامعه، و در نهایت ارتقای سلامت روانی جامعه باشد.
برای گردآوری یک مجموعه بزرگ از نتایج و گزارشهای برآمده از تکنیک مورد آموزش در این کتاب، در جهت تعریف پروژه تحقیقاتی ملی، از همکاران، مربیان و والدینی که از این کتاب استفاده کرده اند تقاضا می شود، نتایج حاصل را در راستای هر چه غنی تر نمودن این مجموعه در اختیار مترجمان قرار دهند. مترجمان معتقدند که مشخصات مشارکت کنندگان در تمامی مراحل گردآوری اطلاعات، کاماً محرمانه باقی بماند.
صفحات کتاب :
75
کنگره :
RJ506‭/ک86‭ج7 1395‬
دیویی :
618/9285882
کتابشناسی ملی :
4094978
شابک :
978-600-95931-2-5
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه من پر از احساسات