امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
چهار ساله بودم که سلام نظامی را به خوبی آموخته بودم. پدرم افسر ارتش بود. مادرم افسر شهربانی. هردومرا آماده می کردند تا در آینده من نیز مانند آن ها یک فرد نظامی و میهن پرست شوم. در چهار سالگی به انجمن دوستی ایران و آمریکا جهت فراگیری زبان انگلیسی رفتم. کاملا به...
صفحات کتاب :
184

کتاب های مشابه میهنم من بر می گردم