امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از سال 1383 علاقه مند شدم که در زمینه شعر کار کنم و نمیدانستم در چه زمینه ای از شعر کار خود را آغاز کنم از یـک طـرف، اطلاعـات کـافی دربـار ه ی سبک شعر نداشتم و بعد از مـدت ی فکـر و تأمـل، خواسـتم زمینه مطالعـه را مــشخص کــنم. خواســته ام این بــود کــه موضــوع بــرای خواننــده تکــراری و خسته کننده نباشد و چیزی نو باشـد .
نزد یک به ک دهه در سبک هجا یی صـبح شـعر گفتم و شب پاک شان کردم. آنقدر نوشتم و پاک کـردم تـا بـه ظـن خـودم بـه جایی رسیدم.
حاصل این تلاش شبانه روزی، یافتن مشکل اصـلی ایـن سـبک بـود . متوجـه شدم مشکل اصلی این سبک ، نبود شاعران علاقه مند ایـن سـبک نیست بلکـه نبود کتاب آموزش وزن شعر ا ین سبک است . به نظرم رسید فعلاً نوشتن کتـابی در زمینه وزن شعر هجا یی وقفه ای تکیه ای مهـمتـر از سـرودن شـعر هجـا یی
است. برا ی مدت ی حجم سرودن شعر دفاع مقدس را کم و سعی کردم با کمک و راهنمایی دوست شاعر و نویسنده ام زین العابدین باباپوری اصـل و پـژوهش آثـار دکتر امید طبیب زاده و سا یر استادان ادبیات که در ا ین زمینـه کـار کـرده انـد ،کتاب آموزش وزن این سبک را به نگارش دربیاورم .
تقطیع شهرهای هجایی، در زبان فارسی، قاعده ی معینی نداشـت و در هـیچ کتابی، روش درستی برای تقطیع این نوع اشـعار ارائـه نـشده بـود . جهـت حـل کردن این مشکل، دستورالعمل تقطیع شعر هجایی ترکی را بـا قواعـد ابتکـاری خودم درهم آمیختم تا معجون روش تقطیع صحیح شعر فارسی را ساختم و بـه این ترتیب، پس از یک دهه تحقیقات طاقت فرسای شبانه روزی قواعـد درسـت تقطیع کردن اشعار هجایی زبان فارسی را به وجود آوردم...
صفحات کتاب :
390
کنگره :
‫‬‮‭PIR3559‫‬‮‭/‮الف‬44و4 1395
دیویی :
‫‭8‮فا‬0/41
کتابشناسی ملی :
4184249
شابک :
‭978-600-7840-17-7‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه وزن شعر