امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
حقوق بین الملل خصوصی، رشته ای از دانش حقوق است که روابط خصوصی افراد در سطح بین الملل را سامان می بخشد؛ در حال که حقوق داخلی به روابط افراد در درون یک کشور می پردازد.
در این نوشتار، پس از بیان کلیات ، به مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی، یعنی تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان پرداخته و به منظور بهره وری هرچه بیشتر استادان و دانشجویان، مطالب در قالب شانزده درس به همراه هدف های آموزشی، چکیده ، پرسش های تستی کنکور سراسری، به منظور افزایش دقت دانش پژوهان ارائه شده است...
کنگره :
‫‭‭‭‭‭‭‭K7040‫‭‭‭‭/ک4ح7 1390
دیویی :
‫‭‭‭‭340/9‬
کتابشناسی ملی :
2510522
شابک :
978-964-195-500-9
سال نشر :
1390
کد کتاب :
B0157
صفحات کتاب :
536

کتاب های مشابه حقوق بین الملل خصوصی