امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
مسئله اصلی و اساسی تحقیق ما در این کتاب تبیین راهکاری برای ادغام شرکتها در حقوق ایران می باشد.
نظام مالی یک کشور مجموعه ای از بنگاه ها، بازارها، قوانین و مقررات و تکنیک هایی است که سرمایه از طریق ساختارهای گوناگون به دست می آید و بدینگونه در سراسر دنیا گسترش می یابد. از آنجاییکه در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی بر عهده بخش مالی قرار دارد لذا...
صفحات کتاب :
199

کتاب های مشابه ادغام شرکتهای تجاری