کتاب برنامه درسی تربیت اجتماعی pdf

طراحی و تدوین

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری از جنبه های اصلی تربیت اجتماعی هستند. اجتماعی شدن در اصیل ترین جلوه های خود به شناخت ها، مهارت ها، احساسات و ارزش های ژرفی نظر دارد که آدمی با تکیه برآن شناخت های سطحی و فقط خود را دیدن و به خود اندیشیدن رهیده و آزادانه و آگاهانه به ارزش ها رو کرده و به دیگران می اندیشد....
صفحات کتاب :
486

کتاب های مشابه برنامه درسی تربیت اجتماعی