کتاب تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
امروزه به دلیل آثار مخرب، پردامنه و بعضا غیر قابل جبران اعتیاد در حوزه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی، لزوم ارائه ی راهکارهای علمی و عملی در خصوص مسأله اعتیاد بیش از پیش به چشم می خورد. لذا هر قدمی که در جهت پیشگیری از این معضل خانمان سوز برداشته شود، آثار مثبت قابل توجهی در بر خواهد داشت.
کتاب «تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد» شامل چهار فصل می باشدکه به ترتیب شامل: مقدمه، تاب آوری و ارتباط آن با سلامت روان، محتوای برنامه آموزش تاب آوری، و نقش تاب آوری در پیشگیری از اعتیاد می باشد.
صفحات کتاب :
111

کتاب های مشابه تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد