امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,300

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
حسن این نظم، از بیان مستغنی است
بر فروغِ خور، کسی گوید دلیل؟!
آفرین بر کِلکِ نقّاشی، که داد،
بِکرِ معنی را، چنین حُسنی، جمیل
عقل، در حُسنش، نمی‌یابد، بَدَل،
طبع، در لطفش، نمی‌بیند بدیل
معجز است این نظم، یا سحر حلال؟
هاتف آورد این سخن، یا جبرئیل؟
کس نداند گفت رمزی، زایننمط،
کس نیارد سفت، دری، زاین قبیل
صفحات کتاب :
367
کنگره :
PIR5435‫‬‭/ر5ش4 1393
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/32
کتابشناسی ملی :
3734173
شابک :
978-964-426-780-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(جلد ششم)