نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بر اساس داستانهای مستند و خواندنی که در زندگی به وقوع پیوسته،داستانهایی که آموزنده است، داستانهایی که تجربه شصت ساله است، داستانهای عبرت آموز برای همگان، داستانهایی واقعی که حقیقت دارد، داستانهای براساس رؤیاهای واقعی و تطبیق آن در عالم رؤیا و زندگی شخصی، اموری که می تواند هریکی از آن رخدادها زندگی فرد را متحول کند. پندهایی که آموزنده است از زبان بزرگان وداستانهایی براساس کرامات ائمه معصومین(ع)وشفا بخشی عینی و حرکات واقعی جامعه در امور مختلف.نصایح از لسان امام متقین(ع)وامام هشتم وامام کاظم(ع)وپندهایی از سعدی شیرین سخن وحکایاتی از پادشاهان ماضی و دهها پندو حکایت دیگر.
صفحات کتاب :
198

کتاب های مشابه داستانهای سرنوشت ساز