نظر شما چیست؟
شهر مطلوب آن است که جای آرامش و آسایش آدمی باشد و او در آن ما یه های خوشبختی خویش و نیز اسبابی را بیابد که برای محقق ساختن اهداف آرمانی اش، وی را یاری رساند و ا ین همان است که آدمی را به سوی ا ین اهداف میکشاند و تمسک او را بدانها بیشتر می کند.
نیز با ید افزود: آدمی در یک شهر مطلوب با ید برای جان و مال و هر آنچه که به ا ین دو وابسته است، بی گزندی و امنیت بیابد و دارا یی خویش را از تباه و تلف شدن نگاه دارد، و آنگاه بتواند خدمات، کالا و فناوریهای مشروع مورد نیاز خویش را به دست آرد و از رهگذر غنای فکری، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی به اسباب شکوفا ی و پیشرفت پا یدار دست یابد.
چکیده سخن ا ینکه: آدمی در پی آن است تا بر روی زمین فرصت استقرار پیدا کند و برای رسیدن به دل خواسته ها و متبلور ساختن آرزوهای خویش برنامه ریزد و آنگاه برنامه های خویش را عملی سازد.
شابک :
978-600-91492-3-0‬
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
204
کنگره :
NA380‬‭/ع17ش9 1388‬
دیویی :
720/917671‬
کتابشناسی ملی :
1954101

کتاب های مشابه شهر اسلامی