نظر شما چیست؟
زَغَره در سوزن دوزی به نوعی از پولک دوزی گفته می شود که به جای استفاده از منجوق در روی پولک، از تکه های بریده شدۀ سرمه استفاده می گردد. این نوع سوزن دوزی بیشتر برای پر کردن و جلوه دادن به زمینه، مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً همراه با دوخت های دیگر مانند سرمه دوزی، پیله دوزی و بخارا دوزی استفاده می شود. این دوخت بیشتر برای تزیین تابلوهای تزیینی، بقچه، ترمۀ سرمه دوزی شده، پرده، رو کرسی و غیره استفاده می گردد. زغره دوزی شامل انواع مختلفی از قبیل دوخت ساده، دوخت مدور، دوخت قرینه یا دوطرفه ، دوخت جناقی و دوخت گره دار می باشد.
صفحات کتاب :
6

کتاب های مشابه زغره دوزی