امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
پدرش دردهکده کفاشی کوچکی داشت ، برادرش پویا با او کار می کرد.
او می خواست مانند پدرش کفاش شود .
پرستو کارهای خانه را انجام می داد و هر روز مانند تمام مردم دهکده
از رودخانه ای که درکنار دهکده حاشیه جنگل بود می گذشت ...
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه قصر عروسکها