امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
کتاب Leadership & Results دربارۀ رهبری و مفهوم آن و همچنین تفاوت آن با مدیریت است. رهبری به عنوان فرآیندی است که مردم و یا ایده های آن ها را هدایت می کند.

مفهوم رهبری از زمان آغاز وجود داشته است. مفهوم آن یک رفتار ناگسستنی بود که به طور طبیعی با تعامل انسان رخ داد. آغازگر آن بستگی به لنزهای مورد بررسی دارد. از منظر الهیاتی، خداوند اولین رهبر تاریخی است که می تواند در نظر گرفته شود. اگرچه رهبری دارای تعاریف و پیچیدگی های فراوانی است، اما یک فرض اساسی درست است که هیچ رهبری بدون پیروان نمی تواند وجود داشته باشد.

رهبری و مدیریت اغلب به طور متناوب استفاده می شود. مدیریت در ابتدای قرن بیستم ظهور کرد به عنوان یک علم به شمار می رفت که بر وظایف خاص مدیر متمرکز بود. بعدا آن را به عنوان مجموعه ای از توابع مورد نیاز برای نگه داشتن سازماندهی یک سازمان معرفی کردند.
دیویی :
‏‫‭۶۵۸/۴۰۹۲
کتابشناسی ملی :
۴۶۹۹۳۹۸
شابک :
978-600-459-090-7
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
150
کنگره :
HD۵۷/۷‏‫‬‭‏‫‭/م۹ل۹ ۱۳۹۶

کتاب های مشابه Leadership and Results