نظر شما چیست؟
مجموعه کتاب های "مشاور همراه" راه حل های فوری را برای چالش های شغلی مشترکی ارائه می کنند که مدیران به طور روزانه با آن ها مواجه هستند. هر یک از کتاب های این مجموعه، شامل راهکارهای کارآمد، خودآزمایی ها و مثال های عینی می شود که برای کمک به شناسایی نقاط ضعف و قوت و تقویت مهارت های کلیدی لازم هستند. شما اگر پشت میز کارتان نشسته باشید، و یا در یک جلسه حاضر شده باشید، یا در خیابان باشید، این کتاب های راهنمای جیبی شما را قادر می سازند تا نیازهای کاری روزمره خود تان را با شجاعت، هوش و کارایی بیشتری برطرف کنید...
صفحات کتاب :
57

کتاب های مشابه هدایت گروههای کاری