امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
بی تردید دین مهم ترین و سازنده ترین و بحث انگیزترین بخش فرهنگ انسان ها در طول تاریخ بوده است. گویی عنصر فرامادیت نهفته در نهادین ضمیر حقیقت جو و خرد استدلال طلب، انسان را به گام نهادن در وادی پژوهش دینی کشانده است.
امروزه که جهان شاهد رشد و شکوفایی استعداد بشری در کشف فراوانی راز و رمزهای گذشته است و در پی گشودن و مهر از روی هزاران مجهول گذشته و ...
صفحات کتاب :
64

کتاب های مشابه دین پژوهی( موانع، تنگنا ها، بایسته ها)