نظر شما چیست؟
این کتاب از یک مدخل، چهار بخش و دو ضمیمه تشکیل شده است. در مدخل طبق معمول، به نکات مقدماتی اشاره گردیده است. اما چهار بخش اصلی کتاب در واقع سعی می‏کند به ترتیب به چهار پرسش اصلی در باب معجزه پاسخ دهد؛ این چهار پرسش عبارتند از: معجزه چیست؟ آیا معجزه امکان وقوع دارد؟ آیا اساسا وقوع معجزه به کمک دلایل و شواهد قابل اثبات است؟ رویداد اعجازآمیز بر چه چیزی و چگونه دلالت می‏نماید؟
ضمایم کتاب حاصل دوترجمه است: ضمیمه اول ترجمه بخش‏دهم از کتاب «تحقیق در فاهمه انسانی» اثر دیوید هیوم است. او در این بخش به اعتقاد بسیاری از صاحب‏نظران سعی می‏کند نشان دهد که معجزه قابل اثبات نیست. ضمیمه دوم ترجمه مقاله‏ای است از کرس اسلوپک تحت عنوان «تفسیری جدید از مقاله درباره معجزات هیوم» نویسنده این مقاله مدعی است که اگر مقاله در باب معجزات هیوم را در بافت تاریخی صحیحش بنگریم آشکار می‏شود که استدلال هیوم بر ضد معجزات تفاوت چشم‏گیری دارد با آنچه معمولاً از آن بر داشت می‏شود.

کتاب های مشابه پژوهش ها و پژوهشگران برتر