امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
باید یادمان باشد مردانی را که گمنام زیستند و گمنام رفتند.
آنان که با اندیشه‌ای والا و روحی بزرگ، تمامی موجودیت خویش را در ایثار و از خودگذشتگی، میان خاکریزهای عشق و خون به جای گذاشتند و به ملکوت شتافتند.
صفحات کتاب :
29
کنگره :
‫‬‮‭PIR8151/ر775‫‭پ‌2 1385‬
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-47038
شابک :
9644771559‬
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه پاییز آن سال ها