امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
ـ از اینجا رد می شدم گفتم تا اینجا که اومدم، تو رو هم می رسونم.
خیلی جدی گفتم:
ـ مگه خبر نداری؟
ـ از چی؟!
ـ از این که خودم دوتا پا دارم!
خندید و گفت:
ـ سوار شو.
ـ ممنون، خودم می رم.
ـ چرا تعارف می ‏کنی؟ سوار شو دیگه.
ـ جایی کار دارم... تو برو.
صفحات کتاب :
323
کنگره :
‫PIR8040‭‬ ‭/و2355‫‭‭‭‭‭ی2 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1739514
شابک :
978-964-7065-23-8
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه یا تو یا هیچ کس دیگه